Cách sửa để hiển thị primary domain thay cho shopify domain

1. Tìm shopify domain của site

VD mở trang này https://futons4less.com/

Bật F12 rồi gõ Shopify.shop, copy đoạn đó in ra

https://i.imgur.com/xYlEojp.png

2. Mở link dưới đây lên, điền đoạn shopify domain vào sau "shop="

https://seo.apps.avada.io/reset?test=domain&shop=

VD site trên thì điền karmabed.myshopify.com

https://seo.apps.avada.io/reset?test=domain&shop=karmabed.myshopify.com


3. Vào lại app khách > HTML sitemap > Click "Save and build"


4. F5