Bước 1: Kết nối tới GHN. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Hoàn thành cài đặt app


2.1. Truy cập vào app AVADA Shopifyvn Shipping > Settings


2.2. Điền thông tin cho Store detail & Order detail


- Shop Name: Nhập tên shop của bạn.

- Warehouse Address: Nhập thông tin địa chỉ kho hàng.

- Shop Address: Nhập thông tin địa chỉ cửa hàng.

- Phone number: Nhập số điện thoại liên hệ.


- Delivery Note: Chọn thông tin giao hàng bao gồm: Cho thử hàng, Cho xem hàng không thử  Không cho xem hàng.

- Width, Height, Weight, Length: Lần lượt là thông tin về chiều rộng, chiều cao, cân nặng và chiều dài của gói hàng. Đây là thông tin bắt buộc, không được bỏ trống. Các giá trị này được đặt làm giá trị mặc định đối với các đơn hàng không có thông tin về kích thước, khối lượng. 

- Delivery Type: Chọn kiểu giao hàng bao gồm; Nhanh, Tiết kiệmChuẩn.

- Service Type: Chọn dịch vụ giao hàng gồm Đường bộĐường bay.

- Who pay the shipping fee?: Chọn thông tin về phí vận chuyển.


2.3. Sau khi chỉnh sửa thông tin xong > Chọn Save Settings để lưu thông tin.

Bước 3: Đẩy đơn hàng lên GHN

3.1. Chọn Order tại menu trái > Chọn một order muốn push > Click icon push để tạo order bên GHN.- Chỉ có thể push với các đơn hàng có trạng thái Unfulfilled hoặc Partial fulfilled.

- Đối với các đơn hàng có Financial Status = Paid, khi push sang GHN sẽ có tiền thu hộ COD = 0 và đơn hàng có Financial - Status = Pending thì sẽ có COD = tổng giá trị đơn hàng.- Ngoài ra, bạn có thể chọn nhiều đơn hàng và push cùng một lúc. Chọn các đơn hàng > Action > Push orders.


- Để xem chi tiết đơn hàng đã push > History > View Order.